VEILIGHEIDSREGIOS NEDERLAND


Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Elke veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van inwoners en bezoekers van die regio. Zo zorgt de veiligheidsregio dat er een brandweer is. Ook maakt de veiligheidsregio afspraken over de aanpak van rampen en crises. Een goede samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten, overheden bedrijven en burgers is hierbij belangrijk. Een veilige samenleving vraagt om een intensieve samenwerking tussen betrokkenen. Belangrijkste taken van veiligheidsregio's zijn het voorkomen van brand en het bestrijden hiervan. Voorbereiden op risico's, rampen en crises. Coördineren, beheersen en bestrijden van rampen en crises. Mocht er iets aan de hand zijn dan trekken brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en gemeenten samen op. Samen doen ze er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de dagelijkse normale en veilige situatie. De partijen hebben allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden bij een crisis of ramp.


OVERZICHT VEILIGHEIDSREGIO'S | NEDERLAND

TAKEN VEILIGHEIDSREGIO'S

De taken en organisatie van een veiligheidsregio staan beschreven in de Wet veiligheidsregio’s. Ook staan hierin de verantwoordelijkheden van burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio bij brand, ramp of crisis. Het bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit alle burgemeesters uit die veiligheidsregio. Eén van deze burgemeesters wordt bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van de veiligheidsregio. Meestal is dit de burgemeester uit de grootste gemeente. Het bestuur van een veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van brandweer, GHOR, voorbereiding op branden en organiseren van de rampenbestrijding en crisesbeheersing. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad bespreekt landelijke vragen rondom veiligheid en houdt de veiligheids ontwikkelingen in de gaten. Twee keer per jaar overlegt de minister van Justitie en Veiligheid met het gehele Veiligheidsberaad.


WET VEILIGHEIDSREGIO'S

Wet 11 februari 2010, houdende bepalingen over brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s). Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

> Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio’s in te stellen...


VEILIGHEIDSBORDEN VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES