EISEN OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN | BHV-SHOP.eu


Opslag gevaarlijke stoffen moet aan voorschriften voldoen. Voor verpakte gevaarlijke stoffen gelden de voorschriften vanuit PGS15. Veel andere toegepaste richtlijnen zijn PGS28, PGS29, PGS30 en PGS31 voor opslag in tanks. Ook voor tijdelijke opslag en werkvoorraad gelden diverse vereisten. Welke voorschriften van toepassing zijn is mede afhankelijk van de hoeveelheid en soorten producten die worden opgeslagen. Denk hierbij aan de brandbare, bodembedreigende, corrosieve producten, of spuitbussen en aanstekers. Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich. Ook afvalstoffen kunnen onder de noemer gevaarlijke stoffen vallen. Wanneer een opslag niet aan de vereisten voldoet wordt de kans op een bedrijfscalamiteit aanzienlijk vergroot. Dit kan enorme catastrofale gevolgen hebben voor mensen, de bedrijfsvoering en milieu. Veel toegepaste fysieke maatregelen ter voorkoming zijn brandwerende kasten, milieu-veilige opslag, milieu-vatenpallets en besloten gasflessenopslag* (buiten het pand*). Vergeet niet dat uw leverancier van door u gekochte betreffende gevaarlijke stoffen de veiligheidsinformatiebladen(Material Safety Data Sheet) aan u dient te verstrekken.


PICTOGRAMMEN GEVAARLIJKE STOFFEN

RISICO INVENTARISATIE & PLAN VAN AANPAK

Ook de opslag gevaarlijke stoffen dient in de Risico Inventarisatie en Evaluatie opgenomen te zijn zodat u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen voldoet. In de Risico Inventarisatie en Evaluatie worden alle gezondheid en veiligheidsrisico's genoemd die de werkzaamheden binnen de organisatie met zich meebrengen. Ook dienen deze risico's regelmatig geëvalueerd te worden en uzelf onderzoekt hoeveel medewerkers aan risico's onderhevig zijn en hoelang. Bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie hoort ook een plan van aanpak (PvA). Een maatregelen pakket waarin wordt beschreven welke maatregelen er worden genomen om arbeidsrisico’s zo veel mogelijk tegen te gaan. Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) hebben. Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA heeft en of deze compleet zijn. Bent u RI&E plichtig? Niet als u geen personeel in dienst heeft. Wel personeel in dienst? Dan bent u RI&E plichtig.


GEVAARLIJKE STOFFEN | LITHIUM BATTERIJEN

Reeds in een veilige straal vanaf de opslag gevaarlijke stoffen in voldoende en goedgekeurde brandbestrijdingsmiddelen voorzien? Benoem dit in uw RI&E. Vergeet niet om boven (of nabij) veiligheidsmiddelen en gevaarlocaties symboolpictogrammen ter aanduiding aan te brengen. Ook een vluchtwegplattegrond op strategische plaatsen (bijv. entree per verdieping, magazijn, ...) mag niet ontbreken en is voor bedrijven een verplichting. Een vluchtwegplattegrond geeft visueel de indeling van een gebouw of verdieping weer. Op deze vluchtwegplattegrond dienen de nooduitgangen bedrijfsverbandkoffers, oogspoelstations, AED, overige BHV-EHBO en BLUS voorzieningen te worden aangeduid. En bovenal zijn er veel gevaarlijke stoffen die een calamiteit kunnen teweegbrengen. De in de afgelopen tijd besproken risico's zijn toch wel de spontaan in brand vliegende lithium batterijen. Voor dit risico zijn speciale kasten ontwikkeld. In Nederland geldt voor deze brandwerende kasten een minimale eis van tenminste 30 minuten brandwerendheid. PGS 37-1 is de richtlijn omtrent maatregelen om risico's van lithium houdende energieopslagsystemen te beheersen.