BHV-SHOP.eu | DISCLAIMER & COPYRIGHT


BHV-SHOP.eu biedt BHV-cursussen en BHV-artikelen. Door deze website/-shop te bezoeken en/of op de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten prevaleren deze voorwaarden. Informatie op de website/shop is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen betrouwbaar geacht kunnen zij niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit. Heeft u aanvullingen neem contact op.


INFORMATIE WEBSITE | BHV-SHOP.eu

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website geboden informatie (waaronder alle teksten grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag vertoonde informatie op de website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.


WIJZIGING VOORBEHOUDEN | BHV-SHOP.eu

Wij behouden ons het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de teksten van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van teksten in de disclaimer is gewijzigd. Alle op deze website getoonde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en/of rechthebbenden. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere niet relevante aansprakelijkheid t.a.v. juistheid volledigheid, actualiteit van informatie en ongestoord gebruik van de website wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan het bevoegde arrondissement in Nederland. Heeft u vragen neemt u dan gerust contact op.


VERMELDE PRIJZEN | BHV-SHOP.eu

De vermelde prijzen op de website zijn in € ( euro ) exclusief B.T.W.