TAKEN PREVENTIEMEDEWERKER


Sinds 2005 is het verplicht dat organisaties een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij het bewaken van de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In bedrijven met maximaal 15 werknemers mag de werkgever zelf de taak van Preventiemedewerker op zich nemen. Deze preventiemedewerker heeft onder andere als taak ongevallen en verzuim te helpen voorkomen..! Heeft u meer dan 15 werknemers in dienst? Dan dient u minimaal één van uw medewerkers als Preventiemedewerker aanwijzen. Deze medewerker fungeert ook als vertrouwenspersoon voor medewerkers in de organisatie. De Arbowet is gewijzigd om bedrijven meer keuze te geven voor de ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim. VEILIGE WERKOMGEVING

Zorgen voor een veilige werkomgeving is een van de belangrijkste taken als preventiemedewerker. Bedrijfsveiligheid moet ook gegarandeerd zijn bij brand of andere nood situaties. Iedereen moet dan zijn werkplek makkelijk en vooral snel kunnen verlaten. Vrije vluchtwegen, goede veiligheidssignalering en voldoende blusmiddelen spelen hierbij een belangrijke rol. Als preventiemedewerker ben je op de hoogte van alle veiligheidsrisico’s in je werkomgeving en van de maatregelen tegen die risico’s. Maar het is ook belangrijk op gezette tijden te controleren of alle vluchtroutes aan de wettelijke eisen voldoen. En of veiligheidsborden goed zichtbaar en veiligheid voorzieningen op BHV en EHBO gebied eenvoudig bereikbaar zijn. In hoofdstuk-2 van de Arbeidsomstandighedenwet treft u informatie omtrent Arbobeleid, Risico Inventarisatie & Evaluatie Voorkoming & Beperking, Onderricht, Melding & registratie van arbeidsongevallen, Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en Algemene Verplichtingen Werknemers.


De preventiemedewerker is betrokken bij het opstellen van de RI&E en het bijbehorende Plan-van-Aanpak. Ook vervult deze een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het Plan-van-Aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad. Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor werknemers. In bedrijven en organisaties is het hoofd BHV meestal ook preventiemedewerker. Deze kent de bedrijfsituaties en arbeidsprocessen en kunnen  daar door helpen bij het verkleinen van risico’s. Gezond en veilig werken is belangrijk dus zorg dat uw Arbobeleid op orde is en volg het stappenplan via de zelfinspectietool.


CONTACTFORMULIER