RISICO INVENTARISATIE | RI&E


De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 voor werkgevers verplicht. Het voorhanden hebben van een Risico Inventarisatie en evaluatie is de taak van de binnen uw organisatie aangewezen medewerker die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid risico's op de werkvloer. In kleinere bedrijven is dit veelal de eigenaar of de personeelsfunctionaris. In grote bedrijven is iemand aangesteld voor het opstellen, beheren en het controleren van kwaliteit, Arbo en Milieu richtlijnen. Het opstellen en uitvoeren van de RI & E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Deze medewerker dient zich op de hoogte te brengen van alle geldende regelgevingen en veiligheidsmiddelen (bijv. BHV, EHBO, brand, enz.) specifiek geldend voor uw onderneming of organisatie. Behalve de bedrijfsveiligheid RI & E is het bij BHV-SHOP.eu ook mogelijk om een risico inventarisatie (ICT-scan) van de computerruimte te maken. De computerruimte is een speciale ruimte die voor de lifeline van uw onderneming of organisatie van ontzettend groot belang is. Vanuit deze ICT-scan worden bedreigingen, risico's en verbeterpunten in een overzichtelijk rapport verwerkt. Er komt bij de RI&E nogal wat kijken. U wilt voldoen aan de regelgeving om de veiligheid van elektrische installaties (NEN1010) en arbeidsmiddelen (NEN3140) zeker te stellen. Vanuit de Arbowet geldt dat werkgevers voor een optimaal veilige werkomgeving dienen te zorgen. Periodiek keuren elektrische installaties en gereedschappen? Doen..! RISICO INVENTARISATIE & PLAN VAN AANPAK

Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen en voorkomt u mogelijke boetes van de Inspectie SZW. Vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn ook voordelen te behalen. Zo worden verborgen arbeidsrisico’s ondervangen en kan in bepaalde gevallen een flinke kostenbesparing door lager verzuim, minder ongevallen en hogere productiviteit worden bereikt. In de RI&E legt u vast welke gezondheid en veiligheidsrisico's werkzaamheden binnen uw organisatie met zich brengen. Deze risico's worden regelmatig geëvalueerd en u onderzoekt hoeveel medewerkers aan een risico onderhevig zijn en hoelang. Ook dient een schatting te worden gemaakt van hoe groot de kans op een bepaald risico is. Bij de RI&E hoort een plan van aanpak (PvA) waarin wordt beschreven welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan. Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijke RI&E en daarop gebaseerd Plan van Aanpak (PvA) maken. Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA heeft. RI&E plichtig? Niet als u geen personeel heeft. U bent RI&E plichtig als u personeel (uitzendkracht is personeel) in dienst heeft.RISICO INVENTARISATIE BIJ VERANDERINGEN

De Risico Inventarisatie en Evaluatie is geen eenmalige actie. Het is een dynamisch document zijn dat regelmatig dient te worden herzien en bijgewerkt. Als de situatie binnen de organisatie verandert door bijvoorbeeld verhuizing, verbouwing of uitbreiding van dienstverlening of productie dan dient u de RIE voor dit deel van het stappen plan opnieuw uit te voeren. Heeft u reeds in voldoende AED, BHV, brandpreventie en bedrijfsveiligheid middelen (cursussen) voorzien dan is dit essentieel om in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie te benoemen. Ook is het uitermate belangrijk om ook voldoende en juiste veiligheidspictogrammen voor brandblussers, brandslanghaspels, de verbandkoffers, oogspoelflessen, blusdekens en AED boven deze veiligheidsvoorzieningen te bevestigen. Een vluchtweg plattegrond dient er bij een calamiteit voor dat de in een gebouw aanwezige personen sneller het pand kunnen verlaten. Het opmaken van vluchtwegplattegrond is voor bedrijven verplicht. Een vluchtweg plattegrond geeft visueel de indeling van een gebouw, verdieping of afdeling weer. Ook ziet u op deze plattegrond in één oogopslag waar u zich bevindt, waar de verzamelplaats is en waar de opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen (denk aan gevarenpictogrammen), blusmiddelen en AED BHV EHBO voorzieningen zich in en of rondom het gebouw bevinden. 


OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Opslag gevaarlijke stoffen moet aan voorschriften voldoen. Voor verpakte gevaarlijke stoffen gelden de voorschriften vanuit PGS15. Veel andere toegepaste richtlijnen zijn PGS28, PGS29, PGS30 en PGS31 voor opslag in tanks. Ook voor tijdelijke opslag en werkvoorraad gelden diverse vereisten. Welke voorschriften van toepassing zijn is mede afhankelijk van de hoeveelheid en soorten producten die worden opgeslagen. Denk hierbij aan de brandbare, bodembedreigende, corrosieve producten, of spuitbussen en aanstekers. Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich. Ook afvalstoffen kunnen onder de noemer gevaarlijke stoffen vallen. Wanneer een opslag niet aan de vereisten voldoet wordt de kans op een bedrijfscalamiteit aanzienlijk vergroot. Dit kan enorme catastrofale gevolgen hebben voor mensen, de bedrijfsvoering en milieu. Veel toegepaste fysieke maatregelen ter voorkoming zijn brandwerende kasten, milieu-veilige opslag, milieu-vatenpallets en besloten gasflessenopslag* (buiten het pand*). Vergeet niet dat uw leverancier van door u gekochte betreffende gevaarlijke stoffen de veiligheidsinformatiebladen(Material Safety Data Sheet) aan u dient te verstrekken.


VLUCHTWEGEN & BMI

In bepaalde situaties kan het zijn dat het aantal nooduitgangen (ook wel vluchtwegen) tekort schiet. Bijvoorbeeld een kantoorruimte op een hoger gelegen verdieping waar slechts een enkele uitgang is. Dit noemt men een ruimte met doodlopend eind. Is er een BMI (brandmeldinstallatie) dan is er reeds een optimale branddetectie en alarm signalering. Ook kan dan nog een vluchtladder als extra zekerheid een alternatieve vluchtroute bieden. Ook kan een ontruimingsinstallatie uitkomst bieden. De eis voor het installeren van een brandmeldinstallatie en of ontruimingsinstallatie is afhankelijk van de gebruiksfuncties van de ruimten in het bedrijfspand, de hoogten van de ruimten aantal verdiepingen en m2 oppervlakten per gebruiksfunctie. Wij bieden (afbeelding hieronder) ook complete AED / BRAND / BHV / EHBO stations als complete oplossing. 


KLIKLIJST ONTRUIMINGSPLAN - VLUCHTWEGPLATTEGROND

CONTACTFORMULIER