RI&E PLICHT WERKGEVERS


De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 voor alle werkgevers verplicht (uitgezonderd zijn ZZP’ers). Binnen de RI&E is het plan van aanpak een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). iIn het plan van aanpak beschrijft u welke maatregelen u neemt om de risico’s in uw bedrijfsvoering zoveel mogelijk tegen te gaan. Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA heeft en ook of deze compleet zijn. Bent u RI&E plichtig? Niet als u geen personeel in dienst heeft. U bent wel RI&E plichtig wanneer u personeel in dienst heeft. Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of u ook volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

RI&E PLICHT | IN SCHEMATISCH OVERZICHT

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is dus geen eenmalige actie. Het is een dynamisch document dat door de verantwoordelijke in uw organisatie regelmatig dient te worden herzien, aangevuld en bijgewerkt. Wanneer een organisatie verandert door verhuizing verbouwing of door uitbreiding van dienst verlening of productie dan dient u de RIE voor dit deel van het stappenplan opnieuw uit te voeren. Reeds in voldoende AED BHV EHBO, blusmiddelen en bedrijfsveiligheid cursussen voorzien dan is dit essentieel om in uw RI&E te benoemen. Het is belangrijk om voldoende veiligheidspictogrammen in bedrijfsgebouwen te hebben en deze goed zichtbaar voor iedereen aan alle wanden te bevestigen. Een vluchtwegplattegrond mag ook niet ontbreken. Deze dient ervoor dat bij een calamiteit in het pand aanwezigen op de plattegrond waar zich vluchtwegen bevinden. Noodverlichting helpt hierin. Het opmaken van een vluchtwegplattegrond per bouwlaag is voor organisaties verplicht. Een vluchtweg plattegrond geeft visueel de indeling van een gebouw, verdieping of afdeling weer. Ook ziet u op de plattegrond in één oogopslag waar u zich bevindt in het gebouw, waar de verzamelplaats is en waar eventuele opslagplaatsen van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen (gevarenpictogrammen) blusmiddelen, AED BHV en EHBO middelen zich in en rondom het pand bevinden. Voor meer uitleg over wetten gevaarlijke stoffen zie arboportaal van het MInisterie van SZW. Op de website gevaarlijke stoffen nog meer informatie over verantwoord werken met gevaarlijke stoffen. Voor informatie over de biologische agentia zie hier en bekijk ook veel gestelde vragen omtrent RI&E-plicht.