BHV

Gepubliceerd op 4 januari 2022 om 13:03

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Nog altijd is het aantal ongevallen op de werkplek hoog. De werkgever dient voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. De vraag is alleen wanneer deze hieraan voldoet? Het aantal arbeidsongevalmeldingen kwam in 2021 op 3.482. Dit is een hoog aantal echter door verschillende lockdowns en thuiswerken lager dan de jaren hiervoor. Voor de verantwoordelijke binnen uw bedrijf is het van groot belang om te weten of de BHV goed is geregeld? Zijn er bijvoorbeeld voldoende bedrijfshulpverleners en zijn EHBO en brandpreventie voorzieningen goed voor elkaar? Voor werkgevers is arbobeleid verplicht. Naar aanleiding van klachten en ongevallen controleert de Arbeidsinspectie of werkgevers zich aan de Arbo regelgeving houden. Bij overtreding van de Arboregels kan de Arbeidsinspectie een boete en of stillegging van het bedrijf opleggen. Inventariseer de risico's door het maken van een RI&E. Dit is de basis van het arbobeleid.

 

Doel van de RI&E is gezondheid klachten en ongevallen te voorkomen. In de RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je onderneming in kaart. Bijvoorbeeld werken met machines en of gevaarlijke stoffen werken met beeldschermen en werkdruk. Een RI&E is verplicht als je personeel in dienst hebt. Vervolgens maak je een plan van aanpak voor het beheersen van de risico’s. Je beschrijft hier welke maatregelen er worden genomen om de geïnventariseerde arbeidsrisico’s aan te pakken. Bijvoorbeeld andere inrichting van werkplekken. De inventarisatie en het plan van aanpak laat je daarna toetsen door een arbodeskundige. De toetsing is verplicht bij > 25 werknemers. Tot slot voer je het plan van aanpak uit. In het plan staat wie wat doet binnen welke termijn. Bekijk minimaal jaarlijks het plan van aanpak en beoordeel voortgang. Zijn afspraken nagekomen? Zijn er nieuwe situaties ontstaan die je moet verwerken in het plan van aanpak? Kijk bijvoorbeeld naar oorzaken van ongevallen of verzuim. Ook bij nieuwe bedrijfsinvesteringen of wijziging in werkprocessen is het belangrijk het plan van aanpak bij te werken. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en bevordert het werkplezier.

 

Het is verplicht om BHV binnen de organisatie te regelen. Een bedrijfshulpverlener is opgeleid om bij calamiteiten personeel en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener hoe aanwezigen uit een brandend gebouw te krijgen en hoe EHBO te verlenen. BHV-ers kunnen reanimeren en (wond)verbanden aanleggen.

 

Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van verschillende factoren:

 

  •  risico’s binnen de bedrijfsvoering die tot een calamiteit kunnen leiden
  • de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en het aantal bezoekers
  • het aantal aanwezigen dat verminderd zelfredzaam is waardoor afhankelijk van de hulp van anderen
  • de beschikbaarheid en opkomsttijd van professionele hulpverleners zoals brandweer en ambulance
  • beoordeel ook de eventueel aanwezige externe risico’s van bijvoorbeeld bedrijven in de nabije omgeving
  • de aanwezigheid van BHV’ers en hun afwezigheid door verlof, verzuim, ploegendienst, roosters en werkzaamheden buiten het bedrijf
  • de wijze waarop BHV taken zoals ontruiming van het bedrijfspand, de brandbestrijding en eerste hulpverlening onderling zijn verdeeld

BHV toelichting SER
PDF – 1,3 MB